GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ

 • GASTROSKOPİ,KOLONOSKOPİ,REKTOSKOPİ,ÖZEFAGOSKOPİ LOKAL ANESTEZİ EŞLİĞİNDE 
 • MÜDAHALELER (TIRNAK ÇEKİMİ, NEVÜS EKSİZYONU, SÜNNET)
 • LAPARASKOPİK  KOLESİSTEKTOMİ
 • AÇIK KOLESİSTEKTOMİ
 • TEK TARAFLI TOTAL TRİODEKTOMİ
 • ÇİFT TARAFLI TOTAL TRİODEKTOMİ
 • PARATİROİDEKTOMİ 
 • UMBLİKAL HERNİ
 • İNGUİNAL HERNİ TEK TARAF
 • İNGUİNAL HERNİ ÇİFT  TARAF
 • AMELİYAT FITIĞI ( İNSİZYONEL HERNİ  )
 •  MEME LUMBEKTOMİ MALİGN 
 • MEME LUMBEKTOMİ BENİGN
 • MEMEDE KİTLE EKSİZYONU
 • MEME KORUYUCU CERRAHİ + SENTİNAL LENF  NODU DİSSEKSİYONU 
 • SENTİNAL LENF NODU BİOPSİSİSİ
 • MODİFİYE RADİKAL MESTEKTOMİ  -TOTAL MEME EKSİZYONU  + AXİLLA DİSSEKSİYONU
 • LAPARASKOPİK   APENDEKTOMİ
 • AÇIK APENDEKTOMİ
 • HEMOROİDEKTOMİ KLASİK CERRAHİ
 • LONGO HEMOROİDEKTOMİ    (STAPLER HEMOROİDEKTOMİ )
 • LATERAL İNTERNAL SFİNKTERETOMİ  (ANAL FİSSÜR İÇİN )
 • PİLONİDAL SİNÜS BASİT EKSİZYON
 • PİLONİDAL SİNÜS LİMBERG FLEBİ İLE
 •  PERİANAL ABSE DRENAJI
 • PORT TAKILMASI
 • MİDEYE   ENDOSKPİK   BESLENME TÜPÜ TAKILMASI 
 • MİDEYE    KLASİK CERRAHİ  İLE  BESLENME TÜPÜ TAKILMASI
 • SÜNNET


GENEL CERRAHİ